• /
  • /
  • Ingyenes házhozszállítás 30.000 Ft felett!
  • /
  • Hívjon minket bizalommal! +36 22 327-151

Adatvédelem

Adatkezelési Nyilatkozat a 2011.évi CXII.tv. (Info.tv.) szerint


A vásárlói adatok rögzítése az adatok köre szerint konkrét megrendelés (vásárlás) leadása esetében viszont bizonyos információk elengedhetetlenül szükségesek a megrendelés teljesítéséhez, ezért a vásárlói regisztráció kötelező.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, így a megrendelések teljesítéséhez, a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához, illetve a megrendelt termékek kiszállításához szükséges adatok, ezért a vásárló nevét és címét a webes megrendelési felület bekéri.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


A “www.onlinegep.hu” weboldal szolgáltatásait alábbi vállalkozás látja el, így mint (Info.tv.3.§. 9 és 18 szerint) adatkezelő és adatfeldolgozó:

Mikro Kkt.

———————————————

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 27.
Adószám: 22042570-2-07
Cj.: 07-03-001070
Ügyfélszolgálati email: info@onlinegep.hu
Telefonszám: +36 22 327 151 és +36 30 460 8212

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a “Mikro Kkt.”-t adatainak Info.tv.4.§(1) és 5.§(1)a) alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A rendeléskezelés során megadott adatokat a “Mikro Kkt.” kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

A nyilvántartott adatokhoz csak a “Mikro Kkt.” felelős munkatársai férhetnek hozzá.

Info.tv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint, a 2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Székesfehérvári Járásbírósága előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Darknetworks Kft. végzi (székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca  4. 3/15., +36202306650, Email: g@darknetworks.hu). Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Info.tv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Info.tv.14.§ szerint ez időn belül a vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását – a kötelező adatkezelés kivételével.

Az alkalmazott jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2011:CXII Info.tv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2003:XCII Art. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75807
2007:CXXVII Áfatv. njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566


Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2016.02.27-től.